سايت انستيتو تحقيقات صارم حاوی کليه اطلاعات لازم در مورد فعاليت های پژوهشی، آموزشی و خدمات علمی است که توسط اين موسسه پژوهشی ارايه می شود. انستيتو تحقيقات صارم دارای مراکز تحقيقاتی و پژوهشکده های مصوب (از وزارتخانه های علوم و بهداشت) و غيرمصوب است و از همکاری کليه پژوهشگران در حوزه های موضوعی مرتبط استقبال می کند.